Sila viery!

Dôvera je jednou z prvých vecí, ktoré sa musí bábätko naučiť. Učí sa dôverovať mame, že mu poskytne jedlo, teplo a lásku. Neskôr v živote tiež musíme prejaviť svoju vieru v bežné pravdy. Klam a pravda dokážu pôsobiť na našu myseľ, no dôsledky jedného či druhého sú veľmi odlišné, v závislosti od toho, v čo sa rozhodneme veriť.

Vierou sa Boží dar spasenia v Ježišovi Kristovi stáva pre nás prístupný. Živá viera znamená neustále rozvíjajúci sa vzťah dôvery a lásky k Bohu prostredníctvom modlitby a štúdia jeho Slova. Vo svete plnom násilia, častých prírodných katastrof a rôznych nevyliečiteľných ochorení je viera potrebná. Prostredníctvom nej si dokážeme uchovať naše emocionálne a telesné zdravie.

Ježiš preukázal svoju uzdravujúcu moc skrze divy ktoré konal. Vierou slepí uzreli, chromí začali kráčať a mŕtvi vstali k životu. Súčasné vedecké výskumy poukazujú na to, že viera má pozitívny vplyv na zdravie, spokojnosť so životom a celkovú životnú pohodu.

Neexistuje lepší spôsob ako posilniť našu telesnú a duchovnú silu, než prejaviť vieru a vďačnosť za Božiu lásku a starostlivosť. Avšak viera nám nebráni v osvojení si zdravého životného štýlu, poprípade využívaní nevyhnutného lekárskeho ošetrenia. Opak je pravdou. Viera nás motivuje prejavovať účtu voči morálnym a fyzickým zákonom, ktoré ustanovil náš milujúci Stvoriteľ. Takto sú naše životy naplnené harmóniou a Božia milosť dokáže v nás a skrze nás pôsobiť divy.

Otvor svoje srdce a dôveruj Bohu, aby si zakúsil už dnes uzdravujúcu moc viery.

Dr. Desislava Gerasimova, Lekárka

© Health Ministries Department - EUD. All rights reserved
Read 2593 times

More in this category:

« Život v slobode! Späť do sedla! »

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Privacy